Stora Rörs Intresseförening

 
Föreningens syfte

Välkommen till
Stora Rörs
intresseförening

Föreningen arbetar för att vidareutveckla orten utifrån rådande traditioner och nya trender.
Stora Rörs Intresseförening är öppen för alla som vill stötta, påverka och medverka till att Stora Rör blir en trygg och levande ort med aktiviteter och evenemang för både vuxna och barn.
Vill du bli ny medlem i Stora Rörs Intresseförening?

Betala in 100:-/pers till Swish 123 125 41 76 eller till Bankgiro 543-4089 

Skicka in Namn, E-postadress och Telefon till strorintresseforening@gmail.com efter betalning.

Som medlem får du kallelse till årsmöte och inbjudan till föreningens aktiviteter.

 

Styrelse från och med
2023-07-09 • Ordförande: Lenamarie Wikström
  lenamarie.wikstrom@me.com 
  Kassör: Barbro Törnqvist
  Sekreterare: Eva Fee
  Ledamöter: Elsa-Gun Gustafson,
  Anne-Christine Lind-Hammarström,
  Malin Bernedotter och Anders Lindgren


det händer i stora rör

Aktiviteter 2024 

Midsommarafton

Traditionellt firande vid badplatsen. 


Valborg och midsommarfirande genomförs av intresseföreningen på medlemmars önskemål

Vi behöver hjälp med genomförandet och ser gärna att ni anmäler ert intresse för att delta i förberedelser och efterarbete. Medlemmars engagemang är grunden för föreningens fortlevnad och utveckling. För mera info kontakta oss via hemsida eller till ordförande Lenamarie Wikström Bli medlem skicka in anmälan via vår hemsida storarorsintresseforening.seTraditionellt Valborgsfirande  

Vi samlas vid flaggstången i hamnen kl 19.30 och börjar med att tillsammans med barnen bilda ett litet fackeltåg runt byn och tänder majbrasan, därefter Talare, musik och mingelGenomförda arrangemang 2024

13 januari.Julgransplundring på "Busstorget" ett mycket uppskattat arrangemang av både barn och vuxna 

4 februari. Hembygdskväll med filmvisning tillsammans med Högsrums hembygdsförening. Vi såg filmer av Roland Larsson och serverades kroppkakor eller smörgåstårta, kaffe och kaka. Ett 40 -tal deltog under den mycket uppskattade och trevliga eftermidagen/kvällen 

3 mars. Sven Ekbergs film Öland och Bönderna visades för ett 30-tal besökare i Hamnmagasinet. En bra och tänkvärd film om Ölands bönder och deras förutsättningar då som nu.Kontakt 

Om du har förslag på vad du tycker att föreningen ska jobba med, frågor kring det vi gör eller vill bli medlem 

Namn E-post Meddelande Skicka in
Superscript

Föreningar 

Stora rör är en levande by året om med ett rikt föreningsliv som erbjuder många aktiviteter för åretruntboende, sommarboende och dagbesökare  

Stora Rör Båtsällskap

Telefon till Hamnvärden  073-830 21 05

 Har du frågor kring båtplats kan du också kontakta Christoffer Rathjen via mail batplats@stora-ror.se   Övriga ärenden: storarorsbatsallskap@gmail.com

Hyra festvåning/lokal 

www.storarorevent.se

Stora Rörs Idrottsklubb

Kontakt:  Ulf Wikström 076 7814804. 

ulf.wikstrom @me.com  

Aktiviet; Fäktning, Bordtennis 

Tennis & Paddel 

Stora Rörs Tennisklubb

Kontaktperson: Joakim Ivarsson 

Mejl: Jocke.ivarsso@icloud.com 

Telefon: 072-5268877 

Ordförande: Martin Sundvall

0704-26 26 84

Protokoll

Årsmöte 2023

Stora Rörs Intresseförening protokoll från årsmöte 9 juli 2023 

1. Mötet öppnades av Charlotte Norlin.

2. Till ordförande för mötet valdes Charlotte Norlin.

3. Till sekreterare för mötet. valdes Eva Fee.

 4. Till två protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Marianne Fors och Maud Lindegårdh

.5. Röstlängd för mötet fastställdes genom anteckning på närvarolista, bilaga 1.

 6. Beslutades att mötet har utlysts på rätt sätt. 

 7. Dagordningen fastställdes, bilaga 2. 

 8. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret presenterades av Charlotte Norlin, bilaga 3. Det påpekades att efternamn bör anges i den löpande texten.

 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret, bilaga 4, presenterades av kassören Barbro Törnqvist. Föreningen har haft intäkter från medlemsavgifter och serveringen vid skördefesten. Föreningen stod för underhållningen vid vårens byfest som i övrigt gick runt. Föreningens vinst för året var 4000 kr och i kassan finns

86 000 kr.

 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret underskriven av revisorn Lena Svensson presenterades av revisorssuppleanten Charlie.Puskaric. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

 10. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

 11. Verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. Verksamheten ska fortsätta med aktiviteter, samverkan med andra föreningar och bevakning av planärenden. Den kommande styrelsen bestämmer formerna och pengar finns för eventuella förbättringar i Hamnmagasinet eller andra projekt.

 12. Årsavgiften för nästkommande verksamhetsår fastställdes till oförändrat 100 kr. 

 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga förslag eller motioner finns.

 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter. Valberedningens förslag ordförande och sex ledamöter presenterades av Ulf Alling och antogs.

 Vid årsmötet 10 juli 2022 beslöt mötet på valberedningens initiativ enhälligt att ändra 23§ i stadgarna från ”Styrelsen består av ordförande och tre till fem ledamöter till ”Styrelsen består av ordförande och högst nio ledamöter samt högst två suppleanter” för att inte begränsa möjligheterna att välja det antal ledamöter som kan vara lämpligt och praktiskt beroende på verksamheten. Frågor väcktes om lämpligheten av detta. Mötet gav i uppdrag till den kommande styrelsen att göra en fullständig översyn av stadgarna och till nästa årsmöte lägga fram förslag till stadgeändringar.  

 15. Val.

 a) Till föreningens ordförande valdes Lenamarie Wikström på ett år (fyllnadsval).

  b) Till övriga ledamöter i styrelsen omvaldes Eva Fee, Anne-Christine Hammarström och Elsa-Gun Gustavsson på två år och Anders Lindgren valdes på ett år.

Barbro Törnqvist och Malin Bernedotter Eklöf valda 2022 kvarstår ett år.

 c) Till revisor omvaldes Lena Svensson och till revisorssuppleant omvaldes Charlie Puskaric.

 d) Till valberedningen omvaldes Ulf Alling, sammankallande, och Suzanne Carlsson-Lind. 

 16. Övriga frågor

a) Charlotte rapporterade att föreningen lämnat synpunkter på Trafikverkets vägplan som var ute för granskning till 2 juli 2023. Synpunkterna kommer att mejlas till medlemmarna.

 b) Alla uppmanades hjälpa till inför kaffeservering och utställning i Hamnmagasinet skördefestlördagen

 c) Charlotte föreslog att Intresseföreningens Hederspris är 2023 tilldelas Elsa- Gun Gustavsson och läste upp en motivering, bilaga 4. Förslaget antogs under applåder. Ett diplom och en present överlämnades.

 d) Charlotte Norlin, som avgår efter tre år som ordförande tackades för en jättestor insats med en dikt av Stintan (Anne-Christine Hammarström), bilaga 5 och en present.

 7. Det sista vetebrödet från Mormors bageri (tack för bidraget) åts upp tillsammans med det sista kaffet och mötet avslutades.